Privacy Policy หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ นโยบายที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์  หลายคนอาจจะเคยได้ยินถึงกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย การสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ต้องทำตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และอาจจะสงสัยว่าเมื่อบังคับใช้แล้ว เว็บไซต์จะต้องทำอย่างไร? ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ PDPA และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Leo88h.net

PDPA คือ อะไร?

PDPA หรือ Personal Data Protection Act คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการออกตามกฎหมายในปีพ.ศ.2562 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หลังจากการเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้ กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และให้ความรับผิดชอบแก่ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ อายุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและอ่อนไหวมาก ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) – เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้โดยตรง เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เป็นต้น
 1. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว (Non-Personal Information) – เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้โดยตรง เช่น ข้อมูลการใช้งาน เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 1. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Information) – เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและอ่อนไหวมาก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ศาสนา ความเชื่อ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางเพศ เป็นต้น

เว็บไซต์ต้องทำอย่างไรกับ PDPA?

เจ้าของเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้อง ดังนั้น นี่คือขั้นตอนที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามตามกฎหมาย PDPA:

1) เปิดแถบแจ้งเก็บ cookie บนเว็บไซต์

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง cookie จะต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยจะต้องมีแถบแจ้งเก็บ cookie ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงข้อความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ใช้งานจะต้องยินยอมก่อนที่จะให้เว็บไซต์เก็บ cookie ได้

2) แสดง Privacy Policy ให้ชัดเจน

Privacy Policy คือเอกสารที่อธิบายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องมีการแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นได้ชัดเจน โดยจะต้องระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์จะเก็บ วิธีการใช้งาน และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจและได้รับความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์

3) ให้ลูกค้ายินยอมก่อนแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์

เมื่อมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ จะต้องมีการขอยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน โดยจะต้องมีการแสดงช่องยืนยันการยินยอมก่อนที่จะเก็บข้อมูล และผู้ใช้งานจะต้องมีการกดยอมรับก่อนที่จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

4) ไม่ลงรูปกล่องพัสดุหรือเอกสารที่แสดงข้อมูลลูกค้า

การลงรูปกล่องพัสดุหรือเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกรั่วไหลได้ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์ควรมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

5) แจ้งลูกค้าทันที เมื่อมีข้อมูลรั่วไหล

หากเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกรั่วไหล จะต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที โดยจะต้องมีการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกรั่วไหล และมีการแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LEO88

เว็บไซต์ LEO88 เป็นเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังนั้นเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ LEO88:

1) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ LEO88 จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อการให้บริการและการดำเนินการต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่เราจะเก็บจะมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • ข้อมูลการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร

2) วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • ให้บริการและดำเนินการต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้ร้องขอ
 • ติดต่อกับผู้ใช้งานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเกี่ยวกับบริการ
 • ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • ส่งข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน
 • ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงและการใช้บริการอย่างไม่ถูกต้อง

3) การเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานทางกฎหมาย หรือในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย

4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

สรุป

นโยบายความเป็นส่วนตัว LEO88 มีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เดิมพันทางเว็บไซต์อย่างปลอดภัย โดยข้อมูลในการเดิมพันหรือการเล่นเกม ทางเว็บไซต์มีการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของทางเว็บ จะไม่แชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โดยผู้เดิมพันสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา